کانفیگ و پیکربندی اولیه سرور به چه صورتی انجام می شود؟